TARTIŞMALI POSTER - 9 Genel Konular - Klinik Araştırma
YANIKLI HASTALARDA MEPİTEL ? POVİDON İYOT UYGULAMASI İLE POVİDON İYOT ? DEBRİTMAN UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI IT IS THE RESULT OF COMPARISON OF MEPITEL - POVIDINE IODINE WITH POVIDINE IODİNE IN 1o ? 2o BURNS
Z. ALTINTOPRAK, M. UTKU, D.SÜZEK, A.ŞENCAN, İ.KARACA

BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUK CERAHİSİ KLİNİĞİ, İZMİR

BEHÇET UZ CHILDREN?S HOSPITAL DEPARTMENT OF PEDATRIC SURGERY IZMIR
Mepitel polyamid silikon gel karışımı bir çeşit sargıdır. En önemli özelliği içerdiği silikon nedeni ile yanık alanlara yapışmayıp normal deriye yapışmasıdır. Ayrıca çok gözenekli yapısı nedeni ile kullanılan topikal antibiyotiklerin yanık alanına nüfüz etmesini sağlarken, yanık sahasında oluşan sıvı yada fibrinlerin dışarı çıkmasına izin verir.

Kliniğimizde 1998 ? 2000 yılları arasında 1o ? 2o sıcak su yanıklı %15 den daha az yanık alanı olan 16 hastaya mepitel - povidon iyot (Grup- 1) tedavisi yugulanırken 17 hastaya klasik yöntemle povidon iyot ? debritman (Grup-2) uygulanmıştır. Bu iki hasta grubu hastanede kalış süreleri, enfeksiyon, epitelizasyon ve ağrı açısından karşılaştırıldı. Her iki hasta grubuna Sulbaktam Ampisilin ve Aminoglikozit başlandı.

Grup- 1 hastaların yaş ortalaması 3.7, yanık alanı ortalaması %10.1, hastanede kalış süresi ortalama 3.9 gündü.

Grup- 2 hastaların yaş ortalaması 2.9, yanık alanı ortalaması % 8.8, hastanede kalış süresi ortalama 7 gündü.

Grup- 1 hastaların bir tanesinde yara yeri enfeksiyonu saptanırken, Grup-2 hastalardan üç hastada enfeksiyon saptandı. Ayrıca Grup- 2 hastaların pansumanları sırasında sık analjeziye ihtiyacı olurken Grup- 1 hastaların analjeziye ihtiyacı olmamıştır.

Mepitel - povidon iyot uygulanan hastalarda üst pansuman malzemesi iki gün aralarla açılıp, yenilenirken mepitel ortalama on gün boyunca yanık alnında kapalı olarak tutuldu.

Bu çalışmada belirli olgularda mepitel - povidon iyot uygulaması ile povidon iyot ? debritman uygulaması karşılaştırıldı. Mepitel - povidon iyot ile tadavi edilen hastalarda tedavi sonuçlarının daha iyi olduğu görülmüştür.
Mepitel is a dressing consisting of polyamid and silicone gel. Its main advantage is that it does not adhere to wounds instead it adheres to healthy skin. Besides, the because of its multi- fenestrated structure., it permits the passage of tapical antibiotics into the wound and lets exudate and hematoma out.

In our clinic between 1998-2000 we treated our16 patients with mepitel and povidine iodine (Group ?1) whose area was less than %15 and they were all 1o ? 2o hot water burnings.In the same years we used only povidine iodine and debridement (Group-2) 17 patients and both of the groups? results were compared.

The two groups were compared for their staying time in hospital, infection epitelization and pain. Both of the groups treated with Sulbactam Ampicilin and Aminoglikozid.

The Group-1 had the mean age as 3.7 year, the mean burning area as %10.1, the mean staying in the hospital as 3 days.

The Group- 2 had the mean age as 2.9 year, the mean burning area as % 8.8, the mean staying in the hospital as 7 days.

In the Group-1 there was only one infection.In the Group 2 there were three infections. Besides in Group ?2 patients needed analgesia so often during the changing dressing but in Group- 1 patients didn?t need any analgesia.

In the Group- 1 the external dressing changed in every 2 days but mepitel stayed on the woud for 10 days.

In this study the Group-1 compared with Group-2. It showed that the Group-1 had better treatment and the results were more satisfactory.
GERİ DÖN