POSTER - 93 Onkolojik Cerrahi - Olgu Sunumu
İNTRATORASİK İNFLAMATUAR PSÖDOTÜMÖR INTRATHORACIC INFLAMATORY PSEUDOTUMOUR
Rızalar R, Ayyıldız HS, Tander B, Cihan AO, Arıtürk E, Pınarlı FG, Bernay F
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Ondokuz Mayıs University, Departments of Pediatric Surgery, Pediatric Urology and Pediatric Oncology
GİRİŞ: İnflamatuar psödotümörler en sık akciğerlerde yerleşen iyi prognozlu, ender rastlanılan lezyonlardır. Etyolojide, infeksiyonun tetiklediği inflamatuar bir süreç düşünülmektedir. Bu çalışmada üç psödotümör olgusunu inceledik. OLGU 1: Halsizlik, iştahsızlık yakınmasıyla başvuran 9 yaşında erkeğin akciğer grafisinde sol alt lobda kitle saptandı. Toraks USG?si ve toraks BT?de sol akciğer önünde, kalbe komşu, heterojen, kalsifiye 53x57 mm boyutlarında kitle izlendi. Hastaya torakotomi ve total kitle eksizyonu yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu inflamatuar psödotümör tanısı konuldu. Hastanın postoperatif izleminde sorun saptanmadı. OLGU 2: 2,5 aylık kız, ateş, öksürük, ishal yakınmalarıyla başvurdu. Akciğer grafisinde sol akciğer üst kesiminde hiperdens alan görüldü. Toraks BT?de sol akciğer üst lobunu totale yakın dolduran, 3x4x5 cm boyutlarında kaviter lezyon izlendi. Torakotomide kitle saptanarak sol üst lobektomi yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu inflamatuar psödotümör tanısı konuldu. Hastanın postoperatif izleminde sorun saptanmadı. OLGU 3: 9 yaşında kız 3 aydır halsizlik, iştahsızlık, son 1 haftadır balgamlı öksürük yakınmalarıyla başvurdu. Akciğer grafisinde sağ paramediastinal hilus-kardiyak düzeye kadar devam eden düzgün homojen dansite artışı görüldü. Toraks BT?de, posterobazelde 20x10 cm boyutlarında kalsifiye kitle izlendi.Anterobazelde parakardiyak alan yerleşimli 4x5 cm boyutlarında bir kitle lezyonu daha mevcut olup mediastinal yapıların sağa doğru yer değiştirmiş olduğu görüldü. Sağ torakotomi ile kitlenin yaklaşık %80?i çıkarıldı. Ön mediastende perikard ve v.cava inferior komşuluğundaki 4x5 cm çapındaki kitle çıkarılamadı. Histopatolojik inceleme sonucu inflamatuar psödotümör tanısı konuldu. Hastanın postoperatif izleminde rezidü kitlede büyüme saptanmadı. SONUÇ: İntratorasik psödotümörün, mediastinal ve akciğer kaynaklı neoplaziler ile ayrımı, preoperatif olarak çok zordur. Bu olguların kesin tanısı çoğunlukla kitle çıkarıldıktan sonra histopatolojik inceleme ile konulmaktadır. Mediasten ve akciğerde kitle tespit edilen çocuklarda ayırıcı tanıda inflamatuar psödotümör de düşünülmelidir. Introduction: Inflamatory pseudotumours are uncommon lesions, mainly located in the lungs. An inflamation caused by an infection may be the etiologic factor. We present here three children with pseudotumor, located in the mediastinum and in the lungs. Case Reports: Case 1: Nine years old male admitted with a mass in his lower lobe of the left lung. Thorax CT and USG verified the 53*55 mm mass at the left hemithorax. The mass was excised via thoracotomy. The histopathologic examination revealed an inflamatory pseudotumor. Case 2: 2,5 months girl admitted with fever and cough. At CT examination, she had a huge mass at her upper lobe of the left lung. The mass and the upper lobe excised via left thoracotomy. The histopathologic examination revealed an inflamatory pseudotumor. The postoperative course was uneventful. Case 3: 9 years old girl admitted with fatigue and cough since three months. Chest X- ray and thorax CT revealed a 20*10 cm posterobasal mass at right hemithorax. 80% of the mass was resected from the right mediastinum. The histopathologic examination revealed an inflamatory pseudotumor. At her postoperative follow up, the residual mass did not grow. Conclusion: Preoperative differential diagnosis of inflamatory pseudotumor from the mediastinal and lung neoplasias is rather difficult. Only the histopathologic examination may reveal the precise diagnosis of the pseudotumor. Pseudotumor should also be considered in childhood?s intrathoracic masses.
GERİ DÖN