SÖZLÜ SUNUM - 48 Genel Konular - Klinik Araştırma
CERRAHİ PRENSİP VE OBSESYONLAR: LAPAROSKOPİ SINIRLARI NE KADAR ZORLUYOR? PRINCIPLES AND OBSESSIONS IN SURGERY: HOW HARD LAPAROSCOPY FORCES THE BORDERS
B Tokar, H İlhan, A Ünlü, U Alıcı, D Demet, Ö Aktaş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Eskişehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Eskisehir
Amaç: Çocuk cerrahisinde laparoskopinin yeri değerlendirilirken, dikkate alınması gereken en önemli noktalardan birisi de, bilinen bazı cerrahi prensipleri ve uygulamaları değiştirme ve cerrahi alışkanlıkları tartışmaya açma yönüdür. Bu çalışma ile amaçlanan, laparoskopi ile önerilen cerrahi yöntemlerin, bilinen klasik cerrahi prensip ve uygulamaları hangi sınırlarda değiştirdiğini irdelemek, değişimi iyi ve kötü yönleri ile tartışmaya açmaktır. Yöntem: Laparoskopi video arşivinde, tüm ameliyat süresi kayıtlı, montajla kısaltılmış 112 olgu retrospektif; çalışmanın başlaması ile de 21olgu prospektif olarak değerlendirilmeye alındı. Girişimin açık ameliyattan farklılığı sorgulandı. Kullanılan cerrahi aletlerin sterilizasyonu ve temizleme şekli, girişime uygunluğu, sayı ve kalite olarak farklılıkları, yaklaşık maliyetler değerlendirmeye alındı. Ameliyat insizyonu, cerrahi alanın optik sistem ve çıplak gözle değerlendirme farklılığı, kanama kontrolü, laparoskopinin gerektirdiği cerrahi girişim farklılıkları, işlem süresini etkileyen faktörler, ameliyat sırası ve sonrası genel farklılıklar karşılaştırıldı. Bulgular: Laparoskopide, özellikle aynı personel ve hemşire ile çalışılmadığında alet sterilizasyonu ve temizliğinde problem yaşandığı, daha az sayıda aletle operasyonun tamamlandığı; ancak alet bakım, temizlik ve özellikle tek kullanımlık olup, tekrar kullanılan aletlerde düzenli kontrol yapılmadığında aletlerin işlerliğini yitirdiği saptandı. Alet spektrumunun, tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir olarak yeterli sayı ve kalitede olması durumunda laparoskopi ile maliyetin artmadığı gözlendi. Operasyona göre değişiklik gösteren ciddi insizyon farklılıkları, cerrahi sahanın görüntüleme farklılığı, özellikle kanama kontrolüne ve bazı durumlarda sütür gerekliğini tartışmaya açacak yaklaşım farklılıkları belirlendi. Laparoskopide ameliyat sonrası yatış süresinin anlamlı olarak azaldığı gözlendi. Sonuç: Açık girişimler ile laparoskopinin özellikle cerrahi prensipler dikkate alınarak karşılaştırılması, gerek açık cerrahide, gerekse laparoskopide yapılan girişimin kalitesini arttıracak doğru ve yanlışları ve yeni fikirleri ortaya çıkaracaktır. Purpose: When laparoscopy is discussed in pediatric surgery, one of the important points that should take attention is, it is way to change some surgical principles and procedures, and to provide a discussion for some surgical routines. In this study, the aim is to evaluate how laparoscopy changes classical surgical principles and procedures, and to discuss this effect with its good and bad sides. Methods: In laparoscopy video archive, 112 cases retrospectively were evaluated; and 21 cases prospectively were included into the study. Cases were evaluated according to how it will be different if it was an open procedure. Sterilization and cleaning of the instruments, whether these instruments are appropriate for the procedure, quality and quantity of the instruments and cost were considered. Incision, surgical exposure, differences in bleeding control and some surgical procedures, factors affecting operation time and per-operative and postoperative differences were evaluated. Results: A team work is needed to sustain same sterilization and cleaning. Less instruments are used in laparoscopy. Cleaning and care of the instruments, and changing regularly the disposable instruments if they are used repeatedly are important points to keep the same quality. If there is a wide spectrum of the instruments, that lowers the cost of the laparoscopic operation. Depending on the operation, differences that should be discussed were determined as; quality of incision, surgical space needed for exposure and work, bleeding control and necessity of suturing. Postoperative hospital stay decreased significantly in laparoscopy. Conclusion: If open and laparoscopic procedures are compared with regard of surgical principles, the right and wrong things, and especially new ideas will appear for both open and laparoscopic approaches.
GERİ DÖN