SÖZLÜ SUNUM - 6 Gastro İntestinal Sistem - Klinik Araştırma
HIRSCHSPRUNG HASTALIĞINDA TEK EVRELİ TRANSANAL ENDOREKTAL PULL-THROUGH İLE EVRELİ SOAVE AMELİYATININ KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF OUTCOMES OF TRANSANAL SINGLE STAGE ENDORECTAL PULL-THROUGH AND STAGED PROCEDURE (SOAVE) FOR HIRSCHSPRUNG’S DISEASE
E Arıturk, B Tander, Ü Bıçakcı, Ö Apaydın, R Rızalar, F Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, 55139 Türkiye Ondokuz Mayis University, Department of Pediatric Surgery, Samsun, 55139 Turkey

Amaç: Bu çalışmada, Hirschsprung hastalığı olan ve tek evreli transanal endorektal pull-through (TEP) yapılan olgular ile aşamalı Soave ameliyatı yapılan olgular karşılaştırıldı.  

 

Hastalar ve Yöntem: 2004-2007 tarihleri arasında, Hirschsprung Hastalığı tanısı almış olan 41 hastanın (28 Erkek, 13 Kız) kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Bunlardan 21 hastaya TEP, 20 hastaya ise evreli Soave ameliyatı uygulanmıştı. Preoperatif ve postoperatif çeşitli nedenlerle kaybedilen hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastaların cinsiyet, cerrahisinin tipi ve hastanede kalış süreleri kaydedildi. Hastaların ailelerine; çocuklarının yaşam kalitesi, dışkılama alışkanlıkları, genel durum, enterokolit ve karın distansiyonunu sorgulayan bir anket doldurmaları istendi. Sonuçlar, Ki-kare ve Fisher’in kesinlik testi kullanılarak değerlendirildi.

 

Bulgular: TEP uygulanan hastalarda hastanede kalış süresi ortanca 3 gün, evreli Soave ameliyatı uygulananlarda ise 7 gün olarak bulundu. Tüm hastaların büyüme-gelişme ve beslenme durumları iyiydi. İki cerrahi yöntem arasında, hastaların fonksiyonal sonuçları bakımından bir farklılık saptanmadı. Dışkı inkontinansı TEP’li olgularda %10,5, evreli Soave yapılanlarda %26,3; enterokolit oranı TEP’li olgularda %26,3, evreli Soave yapılanlarda %21,1; diare oranı TEP’li olgularda %5,2, evreli Soave yapılanlarda %15,7; kabızlık oranı ise her iki grup hastada %5,2 olarak belirlendi. Bu parameteler açısından iki cerrahi tipi arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Tek evreli TEP ve evreli Soave ameliyatının fonksiyonel sonuçları benzerdir.  TEP sonrası hastanede kalış süresinin daha kısa olması ve daha iyi kozmetik sonuçlarının bulunması nedeniyle tek evreli cerrahi çoğu olguda uygun bir yöntemdir.

Aim: The aim of this study was to determine functional outcomes of transanal single stage endorectal pull-through (TEP) and staged Soave procedure.

?Methods: We investigated 41 patients (28 male, 13 female) operated for? Hirschsprung’s disease between 2004 and 2007. TEP procedure was performed in 21 patients and Soave procedure was conducted in 20 patients. Three nonsurvived patients were excluded from the study. Gender, type of surgery and length of stay (LOS) were recorded. The parents were asked to fill a questionaire containing questions about quality of life, bowel habits, general condition, presence of enterocolitis and abdominal distention.

Results: Median LOS was three days in TEP group and seven days in Soave group. Grow-up and nutritional status are well in all of the patients. We did not find any difference between the groups in terms of functional outcomes. In TEP and Soave patients, stool incontinance was found to be in 10.5% and 26.3%, enterocolitis in 26.3% and 21.1%, constipation in 5.2% and 5.2%, diarrae in 5.2% and 15.7% of patients respectively. The difference between two types of surgeries was statistically not significant (p>0.05)

Conclusions: Single stage TEP and Soave procedures have similar functional outcomes. Our study favors one stage TEP over staged Soave procedures in terms of decreased LOS and better cosmesis.

GERİ DÖN